เดินขบวนกีฬา

วันศุกร์ที่ 25 มิถุนายน พ.ศ. 2553

กิจกรรมการเรียน

เด็กออทิสติก(ออทิสซึม)

เด็กที่มีความพิการทางร่างกาย

เด็กบกพร่องทางการเรียนรู้(LD)

ออทิสติก


ออทิสซึม คือ อะไร
ออทิสติก เป็น "pervasive developmental disorders" ซึ่งก็คือมีความผิดปกติในด้าน
พัฒนาการอย่างรอบด้าน แสดงอาการอย่างชัดเจนในวัยเด็ก ก่อให้เกิดพัฒนาการทางด้านความ
สัมพันธ์ทางสังคมและการสื่อสาร ไม่เป็นไปตามปกติ ส่งผลให้มี พฤติกรรมความสนใจ และ
กิจกรรมที่ผิดปกติ
ลักษณะต่าง ๆ ในบุคคลออทิสติก

  • เข้ากับคนอื่นได้ยาก หรือไม่ได้เลย ชอบอยู่คนเดียว ทำอะไรซ้ำ ๆ ไม่ชอบให้กอด หัวเราะอย่างไม่มีเหตุผล หมุนตัว หรือสิ่งของ.กลัวในสิ่งไม่สมควรกลัว กระตุ้นตัวเอง ไม่สบตาคน หงุดหงิด งอแง โดยไม่มีเหตุผล ไม่ตอบสนองต่อการสอนตามปกติ เรียกไม่หัน มีท่าทางการเล่นแปลก ๆ ติดวัตถุ สิ่งของบางชิ้น อาจไว หรือไม่ไวต่อความเจ็บปวด กล้ามเนื้อใหญ่และเล็ก พัฒนาไม่ปกติ ส่งเสียงประหลาด แสดงความต้องการไม่ได้ ใช้ท่าทาง หรือจับมือผู้อยู่ใกล้ไปหยิบของที่ต้องการ

การสังเกตพฤติกรรมในบุคคลออ ทิสติก
บุคคลออทิสติก จะมีพฤติกรรมที่ผิดปกติ 3 ด้านใหญ่ ๆ คือ 1.ความสัมพันธ์ทางสังคม 2.การสื่อสาร 3.ความสนใจและกิจกรรม


ลักษณะพิเศษของบุคคลออทิสติก

1.บกพร่องในด้านความสัมพันธ์ทางสังคม 2.บกพร่องในด้านการสื่อสาร 3.พฤติกรรม ความสนใจ และกิจกรรมต่าง ๆ เป็นไปอย่างจำกัด และซ้ำ ๆ

ปฎิทิน

นิค วูจิซิค คนพิการหัวใจนักสู้