เดินขบวนกีฬา

วันศุกร์ที่ 25 มิถุนายน พ.ศ. 2553

กิจกรรมการเรียน

เด็กออทิสติก(ออทิสซึม)

เด็กที่มีความพิการทางร่างกาย

เด็กบกพร่องทางการเรียนรู้(LD)

ออทิสติก


ออทิสซึม คือ อะไร
ออทิสติก เป็น "pervasive developmental disorders" ซึ่งก็คือมีความผิดปกติในด้าน
พัฒนาการอย่างรอบด้าน แสดงอาการอย่างชัดเจนในวัยเด็ก ก่อให้เกิดพัฒนาการทางด้านความ
สัมพันธ์ทางสังคมและการสื่อสาร ไม่เป็นไปตามปกติ ส่งผลให้มี พฤติกรรมความสนใจ และ
กิจกรรมที่ผิดปกติ
ลักษณะต่าง ๆ ในบุคคลออทิสติก

  • เข้ากับคนอื่นได้ยาก หรือไม่ได้เลย ชอบอยู่คนเดียว ทำอะไรซ้ำ ๆ ไม่ชอบให้กอด หัวเราะอย่างไม่มีเหตุผล หมุนตัว หรือสิ่งของ.กลัวในสิ่งไม่สมควรกลัว กระตุ้นตัวเอง ไม่สบตาคน หงุดหงิด งอแง โดยไม่มีเหตุผล ไม่ตอบสนองต่อการสอนตามปกติ เรียกไม่หัน มีท่าทางการเล่นแปลก ๆ ติดวัตถุ สิ่งของบางชิ้น อาจไว หรือไม่ไวต่อความเจ็บปวด กล้ามเนื้อใหญ่และเล็ก พัฒนาไม่ปกติ ส่งเสียงประหลาด แสดงความต้องการไม่ได้ ใช้ท่าทาง หรือจับมือผู้อยู่ใกล้ไปหยิบของที่ต้องการ

การสังเกตพฤติกรรมในบุคคลออ ทิสติก
บุคคลออทิสติก จะมีพฤติกรรมที่ผิดปกติ 3 ด้านใหญ่ ๆ คือ 1.ความสัมพันธ์ทางสังคม 2.การสื่อสาร 3.ความสนใจและกิจกรรม


ลักษณะพิเศษของบุคคลออทิสติก

1.บกพร่องในด้านความสัมพันธ์ทางสังคม 2.บกพร่องในด้านการสื่อสาร 3.พฤติกรรม ความสนใจ และกิจกรรมต่าง ๆ เป็นไปอย่างจำกัด และซ้ำ ๆ

เด็กที่มี ความพิการทางร่างกายเด็กที่มีความพิการ ทางร่างกายจำเป็นต้องได้รับการบำบัดรักษาจากคุณหมอจนกว่าจะเติบใหญ่ จุดสำคัญที่สุด เขาต้องการจะให้ผู้คนปฏิบัติต่อเขาอย่างเป็นธรรมชาติเหมือนเช่นการปฏิบัติ ต่อเด็กอื่น ๆ แม้จะมีความบกพร่องทางร่างกาย เขาก็ยังสามารถจะเจริญเติบโตขึ้นเป็นผู้ใหญ่ที่มีความสุข กล้าแสดงออกเขาควรจะมีโอกาสได้รวมกลุ่มเล่นสนุกกับเด็กในวัยเดียวกัน คุณพ่อคุณแม่ต้องทำใจให้ยอมรับความจริง รับขีดจำกัดของลูกน้อย แทนการเสียเวลาฝันหวานว่าเขาน่าจะมีสภาพดีกว่านี้ เสียเวลาปกป้อง และมีกีดกันลูกน้อยออกจากกลุ่มเพื่อน ๆ ไม่มีประโยชน์อันใดที่จะรู้สึกเศร้าเสียใจหรืออับอายไปกับรูปลักษณ์หรือสภาพ ทางร่างกายของเด็ก เพราะอย่างไรเสีย ความสงสารของคุณก็ไม่อาจช่วยอะไรเขาได้บ่อยครั้งที่คุณพ่อคุณแม่เป็นกังวล กับความพิการและการบำบัดรักษาลูกน้อย จนลืมมองเห็นลูกน้อยในฐานะบุคคลคนหนึ่ง ซึ่งก็จะเป็นการมองข้ามคุณลักษณะสดใสในตัว ที่ความพิการไม่อาจบดบังได้ เด็กพิการและคุณพ่อคุณแม่หลายต่อหลายคนยังดำเนินชีวิตอบอุ่นเปี่ยมสุขได้เห มอนครอบครัวทั่วไป ปัญหาหนักอกที่สุดที่คุณพ่อคุณแม่จะพานพบได้ก็คือ ความพิการเชิงซ้อน หรือความพิการที่ปิดกั้นความสามารถของเด็กในการเคลื่อนไหว การเล่นสนุก หรือการสื่อสาร ตัวอย่างเช่น เด็กที่มีความพิการทางสมอง ไม่อาจเคลื่อนไหวได้ถ้าไม่มีความช่วยเหลือ ไม่อาจเปล่งเสียงพูดเป็นภาษา และมีความพิการทางสติปัญญาร่วมอยู่ด้วย คุณพ่อคุณแม่อาจทำใจยอมรับได้ยากว่าจะต้องดูแลลูกในสภาพนี้ตลอดเวลาจนถึง วาระสุดท้ายของชีวิตของเขา


การให้ ความช่วยเหลือ ขอให้ระลึกเสมอว่า ลูกน้อยของคุณสามารถเรียนรู้ความรักใคร่จากพ่อแม่ได้คำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญ ก็คือ ขอให้คุณพาเด้กไปพบคุณหมอโดยเร็วที่สุดนับตั้งแต่สังเกตเห็นความผิดปกติ สมาชิกทุกคนในครอบครัวควรจะมีส่วนร่วมในเรื่องนี้อย่างแข็งขัน นั่นก็หมายความว่าคุณจะต้องบรรยายเรื่องราวทุกอย่างให้ลูกคนอื่น ๆ ทราบโดยละเอียด เพราะเขาจะต้องสละความสะดวกสบายบางส่วน และมีส่วนดูแลน้องคนใหม่ที่มีความบกพร่องทางร่างกายสมาชิกทุกคนในครอบครัวจะ เรียนรู้วิธีการดูแลรักษา และยังจำเป็นต้องเรียนรู้ที่จะพัฒนาความรักความเข้าใจสำหรับน้องคนใหม่ที่มี ความผิดปกติทางร่างกาย คุณพ่อคุณแม่ควรให้ความสนใจเอาใจใส่ดูแลลูกคนอื่น ๆ เพื่อไม่ให้เขารู้สึกว่าถูกทอดทิ้ง หรือต้องเสียสละเพื่อน้องแต่เพียงอย่างเดียว เด็กทุกคนในครอบครัวควรจะมีช่วงเวลาพิเศษร่วมกันเสมอ เด็กพิการบางคนอาจมีโรคร้ายที่มีผลต่อกล้ามเนื้อจนเคลื่อนไหวร่างกายไม่ได้ การบำบัดรักษาควรรีบทำโดยเร็วที่สุด เพราะนอกจากจะเป็นการรักษาโรคร้ายแล้วยังเป็นการยืดอายุลูกน้อยให้ยินยาว เพื่อให้เขาใช้ชีวิตได้อย่างมีความสุข สบายตัวที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้


สาเหตุของปัญหาการเรียน

สติปัญญาบกพร่อง หรือปัญญาอ่อน (Mental Retardation)

วิตกกังวล หรือซึมเศร้า (Anxiety or Depression)

สมาธิสั้น (Attention Deficit Hyperactivity Disorder ADHD)

ภาวะการเรียนบกพร่อง (Learning Disorder –LD)

เจ็บป่วยเรื้อรัง (Chronic Illness)

ขาดโอกาสทางการศึกษา

ขาดแรงจูงใจ (Lack of Motivation)

วิธีการสอนไม่เหมาะสม

LD คืออะไร?

ความบกพร่องของกระบวนการเรียนรู้ ที่เกิดจากการทำงานที่ผิดปกติของสมอง ทำให้ความสัมฤทธิ์ผลด้านการเรียนต่ำกว่าความเป็นจริง

ความบกพร่องนี้อาจเกิดขึ้นเฉพาะความสามารถด้าน ใดด้านหนึ่ง เช่น การอ่าน การเขียน การสะกดคำ การคำนวณ หรือหลายๆด้านร่วมกัน

พบบ่อยแค่ไหน?

ประมาณว่า 1 ใน 10 ของเด็กทั่วไปมีปัญหาการเรียนจนต้องได้รับการศึกษาพิเศษและเกือบครึ่งหนึ่ง ของเด็กจำนวนนี้มี LD การศึกษาของเด็กในวัยเรียนพบว่าร้อยละ 6-10 จะมี LD เด็กชายจะมีปัญหาได้บ่อยกว่าเด็กหญิงในอัตราส่วน 4:1

สาเหตุของ LD

ความผิดปกติของการทำงานของสมองที่ไม่สามารถถอดรหัสตัว อักษรออกมาได้ (เชื่อมโยงภาพตัวอักษรเข้ากับเสียงไม่ได้)

กรรมพันธุ์

ลักษณะของเด็ก LD แต่ละประเภท (การเขียน)

ลากเส้นวนๆ ไม่รู้ว่าจะม้วนหัวเข้าในหรือออกนอก ขีดวนๆ ซ้ำๆ

เรียงลำดับอักษรผิด เช่น สถิติ เป็น สติถิ

เขียนพยัญชนะหรือตัวเลขสลับกัน เช่น ม-น, ภ-ถ, ด-ค, พ-ผ, b-d, p-q, 6-9

เขียนพยัญชนะ ก-ฮ ไม่ได้ แต่บอกให้เขียนเป็นตัวๆได้

เขียนพยัญชนะ หรือ ตัวเลขกลับด้าน คล้ายมองจากกระจกเงา

เขียนคำตามตัวสะกด เช่น เกษตร เป็น กะเสด

จับดินสอหรือปากกาแน่นมาก

สะกดคำผิด โดยเฉพาะคำพ้องเสียง ตัวสะกดแม่เดียวกัน ตัวการันต์

เขียนหนังสือช้าเพราะกลัวสะกดผิด

เขียนไม่ตรงบันทัด ขนาดตัวอักษรไม่เท่ากัน ไม่เว้นขอบ ไม่เว้นช่องไฟ

ลบบ่อยๆ เขียนทับคำเดิมหลายครั้ง
วันพฤหัสบดีที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2553

รูปแบบกิจกรรมและการบริการกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์
กิจกรรมที่จะทำให้ท่านและสมาชิกในองค์กรเรียนรู้กันมากขึ้น ลดช่องว่างในการทำงาน สร้างโอกาสในการปฏิสัมพันธ์กัน กระชับความสัมพันธ์อันดี
เปิดมุมมองในเชิงบวก


INDOOR TEAM BUILDING
กระบวนการสร้างทีมงาน เพื่อให้เกิดทีมงานที่เข้มแข็งเป็นการปลุกพลังและศักยภาพของสมาชิกแต่ละคนในทีม สร้างศรัทธาในองค์กรร่วมมือร่วมใจเพื่อความสำเร็จที่มีจุดมุ่งหมายเดียวกัน
OUTDOOR TEAM BUILDING
(กีฬาสี กีฬาฮาเฮ มหกรรมกีฬามหาสนุก)

รูปแบบการแข่งขัน ที่ใช้กิจกรรมกลางแจ้ง กีฬาประยุกต์ ที่สนุกสนานบวกกับเนื้อหาสาระของกระบวนการพัฒนาทีมงานที่สามารถกระตุ้นพลังและความสามารถจากสมาชิกแต่ละคนไปสู่จุดหมายความสำเร็จที่ทุกคนต้องร่วมแรงร่วมใจไปให้ถึง นั่นคือชัยชนะ
WALK RALLY

กิจกรรมพัฒนาทีมงานสุดคลาสสิค กับฐานกิจกรรมที่จำลองปัญหาและอุปสรรค ขององค์กรหรือทีมงานมาเป็นฐานกิจกรรมสนุกๆที่ท่านสามารถเลือกได้ตามต้องการหรือตรงกับปัญหาที่เกิดขึ้นภายในองค์กรโดยสมาชิกในทีมมีส่วนร่วมในการระดมความคิดในการแก้ไขปัญหา พร้อมทั้งสรุปผลที่ได้จากกิจกรรมร่วมกัน เพื่อให้ตรงกับวัตถุประสงค์ของการพัฒนาทีมงามของแต่ละองค์กรมีความแตกต่างกันกิจกรรมการเรียนการสอน
กิจกรรมการเรียนการสอน ของภาควิชา จะมีการปรับปรุงและประกันคุณภาพทางการศึกษาทุกปีโดยคณะกรรมการจากภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยโดยภาควิชามุ่งเน้นที่จะผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพที่ดีเยี่ยม และรักษาคุณภาพของการเรียนการสอนให้อยู่ในระดับดีเลิศ การประกันคุณภาพการเรียนการสอนของภาควิชาสามารถทำได้หลายทางซึ่งทางภาควิชาได้ดำเนินการตามนโยบายของมหาวิทยาลัยในเรื่องการประกันคุณภาพทางการศึกษาได้แก่
สนับสนุนทางด้านกิจกรรมการเรียนการสอน รวมทั้งการประเมินผลเพื่อประกันคุณภาพของกิจกรรมดังกล่าว โดยจะสนับสนุนกิจกรรมการเรียนการสอนทั้งในระดับปริญญาตรี โท และเอก โดยจะมีคณะกรรมการวิชาการของภาควิชาสนับสนุนและให้คำแนะนำเรื่อง นโยบายทางด้านการศึกษา กา
รเรียนรู้ การออกแบบหลักสูตร วิธีการสอน และขบวนการประกันคุณภาพทางด้านการศึกษา เพื่อให้บรรลุหลักยุทธศาสตร์ของภาควิชาฯ ซึ่งจะใช้ประสบการณ์ทางงานวิจัยเป็นแกนนำในการผลิตสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้ เพื่อให้นักศึกษาสามารถเรียนรู้และสามารถผลิตงานวิจัยได้เป็นอย่างดี รวมทั้งสร้างสภาวะแวดล้อมให้นักวิชาการภายในภาควิชาเป็นผู้นำและตื้นตัวในการผลิตผลงานวิจัยใหม่ที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมไทย
สนับสนุนด้า
นการสร้างฐานข้อมูลการเรียน การสอนบนเครือข่ายอินเตอร์เนต เพื่อง่ายและเป็นประโยชน์ต่อนักศึกษา เพื่อการสร้างสังคมการเรียนรู้ตลอดชีวิต
ส่งเสริมให้นักศึกษามีประสบการณ์ในด้านการเรียน การสอน รวมทั้งการทำวิจัย โดยใช้ผู้เรียนเป็นแกน

เสียงจากเด็ก


เสียงจากเด็ก เป็นความคิดเห็นของนักเรียนที่มีต่อ"การศึกษาของไทยในปัจจุบัน" ความว่าข้าพเจ้ามีความเห็นว่า การศึกษาของไทยในปัจจุบันนี้เป็นการศึกษาที่ยังไม่ค่อยจะต่างจากอดีตเท่าไหร่ เพียงแต่ว่าในสมัยนี้นักเรียนต่างแก่งแย่งกันมากขึ้นในการเรียน จะเห็นได้จากการที่มีการไปเรียนกวดวิชา ติวเตอร์เพิ่มเติม ซึ่งแสดงให้เห็นถึงประสิทธิภาพของครูผู้สอนในโรงเรียนที่ยังคงใช้วิธีการสอบแบบสอนความรู้ไม่มาก แต่สั่งงาน การบ้านเป็นหลัก ทำให้เด็กต้องมานั่งทำแต่งานที่อาจารย์สั่งจนไม่มีเวลาอ่านหนังสือ เป็นเหตุให้เด็กต้องออกไปหาความรู้ข้างนอกโรงเรียน เพราะในโรงเรียนกวดวิชานั้นจะเน้นวิชาการ จนนักเรียนสามารถจำเนื้อหาที่เรียนได้อย่างเข้าใจถ่องแท้ ครูผู้สอนคิดว่าการให้เด็กทำงานจะช่วยให้รู้จักการทำงานเป็นกลุ่ม หรือทำให้เกิดประสบการณ์ ที่จริงแล้วทั้งสองอย่างควรจะทำควบคู่กันไปไม่ใช่เน้นอย่างใดอย่างหนึ่ง เพราะจะทำให้เด็กเบื่อหน่ายในการเรียนและหันเหความสนใจไปทำอย่างอื่น เช่น เล่นเกม อ่านหนังสือการ์ตูน และจะทำให้เด็กเสียการเรียน และเสียอนาคตที่ได้หวังไว้ อีกประการหนึ่งก็คือ หนังสือเรียนที่มีการนำมาขายเป็นชุดที่จริงแล้วบางเล่มก็ไม่ได้ใช้แต่อย่างใด เพราะครูผู้สอนใช้เอกสารการเรียนที่ทำขึ้นเองและปรับเปลี่ยนเนื้อหาให้เหมาะสมจึงทำให้ผู้ผู้ปกครองต้องเสียค่าใช้จ่ายโดยไม่จำเป็น

ปฎิทิน

นิค วูจิซิค คนพิการหัวใจนักสู้